Måleraflæsninger via dkVand

Tast-Selv-Service


Introduktion
dkVand
er en internetbaseret Tast-Selv-Service til indrapportering af måleraflæsninger fra forbrugere.

Der skelnes mellem:

Flytteaflæsning

Winko Software, som driver web-stedet www.dkvand.dk har udvidet denne ordning til at omfatte alle danske vandværker.

En flytteaflæsning indeholder målerstandsoplysning ved fraflytning sammen med navn og adresse på den nye ejer/beboer - og fremsendes straks pr. email til vandværket.

Der åbnes automatisk for denne service ved registrering af vandværkets email adresse.

Selvaflæsninger
Forbrugeren finder via Danmarkskortet sit lokale vandværk,  udfylder måleraflæsningsskemaet og sender dette til vandværket.

Når forbrugeren igen skal selvaflæse, findes genvej til vandværket på dkVand velkomstbilledet og måleraflæsningsskemaet er udfyldt med den forrige aflæsning - hvorfor forbrugeren denne gang kan nøjes med at udskifte målerstand og aflæsningsdato.

Forbrugernes årlige selvaflæsninger kan leveres til vandværkerne på 2 måder, nemlig

- selvaflæsninger fremsendt pr. email
- selvaflæsninger opsamlet i målerdatafil

Selvaflæsninger fremsendt pr. email
Dette er den billigste metode. 

Måleraflæsningerne sendes løbende til vandværket pr. email.

Prisen er blot 250 kr. årligt excl. moms pr. 500 tilsluttede forbrugere.

Metoden kan anbefales mindre vandværker.

Selvaflæsninger opsamlet i målerdatafil
Dette er den mest arbejdsbesparende metode.

Måleraflæsningerne opsamles i en datafil, som vandværket selv henter ned fra nettet og efterfølgende overfører til forbrugerafregningsprogram (evt. et regneark)

Prisen er 450 kr. årligt excl. moms pr. påbegyndt 250 aflæsninger.

Der beregnes 500 kr. for oprettelsen til denne service, som tillige omfatter individuel opsætning til det anvendte forbrugerafregningssystems særlige krav, således at der ikke skal investeres i nyt overførselsprogram.

Hvis vandværket i dag anvender et traditionelt telefonbaseret Tast-Selv-System, er det muligt at foretage parameteropætningen således at dataformatet er identisk med dette.

Metoden kan anbefales større vandværker og vandforsyninger.

Ved tilmelding til denne ordning, fremsendes flytteaflæsninger fortsat til vandværket pr. email.

Se også en mere detaljeret prisliste ved tryk på nedenstående knap.

Måleraflæsningsskema.
Ved etablering af en selvaflæsningsløsning, leveres uden beregning en genvej til vandværkets måleraflæsningsskema i dkVand  med til evt. indbygning i vandværkets egen hjemmeside.

Projekttilbud udarbejdes for større vandforsyninger med ønske om indbygning af et alternativt måleraflæsningsskema.

Kontakt venligst Winko Software for oplysning herom.

Administration af målerdata
Her kan du ved selvsyn se, hvorledes vandværket henter sine målerdata ned fra internettet.

Sortsø Strand Vandværk er oprettet som Demo vandværk fra dkVand startbilledet og oprettet med en standard målerdataopsamlings opsætning. 

Prøv dels at indtaste en måleraflæsning fra Demo Vandværket
- og prøv dernæst at hente målerdatafilen ned fra nettet via genvejen til "Målerdata Administration" nedenfor.

Demo vandværket har ID-nr.: VA1196 og Pin-kode: 1196

Hjemmesider til vandværker

Winko Software tilbyder også udvikling og support af professionelle hjemmesider til vandværker.

Tryk på knappen "Hjemmesider" for supplerende oplysninger om dette tilbud.

 

I hjemmesiderne kan indgå opdaterbare datamoduler til oprettelse af kontaktpersoner, takstblad, meddelelser til forbrugerne og drikkevandsanalyser.

Se også Nyheder for mere om dette emne